Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży skierowane jest do uczniów klas VIII szkoły podstawowej zamieszkujących na terenie parafii św. Anny w Kijanach.

Zgłoszenia kandydatów

Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej, którzy pragną w tym roku szkolnym przystąpić do sakramentu bierzmowania, powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej. Warunkiem zapisu jest posiadanie ze sobą odpisu aktu chrztu oraz – jeśli mieszkają poza naszą parafią – zgody swoich duszpasterzy.

Kandydaci mają obowiązek:

a) dostarczyć następujące dokumenty:* metryka chrztu,* zgodę z własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania (gdy kandydat jest spoza terenu parafii świętej Anny w Kijanach),* opinię od własnego katechety (II semestr roku szkolnego)

b) uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych w I Piątek miesiąca oraz każdą trzecią niedzielę miesiąca;

c) uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej i wyznaczonych nabożeństwach;

d) czynnie rozwijać swoje życie duchowe przez regularną spowiedź i uczestnictwo w rekolekcjach.

Udzielenie sakramentu:

Termin uroczystości bierzmowania przewidziany jest na czerwiec bieżącego roku szkolnego.

Przypominamy!!! Kandydaci i świadkowie bierzmowania zgłaszają się w dniu bierzmowania po obowiązkowej, wcześniejszej spowiedzi św.świadkowie winni posiadać zaświadczenie z własnej parafii, że mogą pełnić funkcję świadka, wraz ze wpisem o odbytej spowiedzi św.obowiązuje odświętny strój, odpowiedni dla uroczystej liturgii.

Świadek bierzmowania

Na postawie Kan. 874 KPK:

Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

Ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

Świadkiem może być również ojciec lub matka przyjmującego bierzmowanie;

Nie mogą być świadkami bierzmowania osoby, które: żyją w związkach niesakramentalnych, nie mają sakramentu bierzmowania oraz młodzież nie uczęszczająca na lekcje religii.

Odpowiedzialny za przygotowanie: Ksiądz Piotr Melko